TopPage

TeraTerm?マクロでログイン、ログ記録、コマンド発行

どのようなプロジェクトでもあると便利なものです。
毎度作ろうとすると面倒なので、コピペして使うと効率的でしょう。

関連ページ


ファイル名: 任意.ttl

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

username = 'WWWWWWWW'
hostname = 'XX-XX-01'
password = 'YYYYYYYYYY'
logdir = 'C:\Users\ZZZZZZZZZZ\Desktop\'

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

strconcat msg hostname
strconcat msg ':22 /ssh /2 /auth=password /user='
strconcat msg username
strconcat msg ' /passwd='
strconcat msg password

connect msg

msg = logdir
strconcat msg hostname
getdate datetime '_%Y%m%d_'
strconcat msg datetime
strconcat msg '.log'
logopen msg 0 1

wait '$ '
sendln 'su -'
wait ':'
sendln password
wait '# '
sendln 'uname -n'
wait '# '
sendln 'date'
wait '# '
sendln 'id'
wait '# '
sendln 'pwd'
wait '# '

unlink

hostname = 'XX-XX-02'
msg = hostname
strconcat msg ':22 /ssh /2 /auth=password /user='
strconcat msg username
strconcat msg ' /passwd='
strconcat msg password

connect msg

msg = logdir
strconcat msg hostname
getdate datetime '_%Y%m%d_'
strconcat msg datetime
strconcat msg '.log'
logopen msg 0 1

wait '$ '
sendln 'su -'
wait ':'
sendln password
wait '# '
sendln 'uname -n'
wait '# '
sendln 'date'
wait '# '
sendln 'id'
wait '# '
sendln 'pwd'
wait '# '

unlink

end

参考ページトップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-02-06 (月) 23:32:35 (2683d)